Winkelwagen 0

Winkelwagen

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Koopovereenkomst


 Offertes en aanbiedingen van droom-slapen.nl kunnen slechts worden aanvaard zoals deze op de website of per e-mail zijn weergegeven. Alle opgaven van prijzen, specificaties en/of andere aanduidingen van artikelen en/of diensten worden door droom-slapen.nl zorgvuldig op de website weergegeven. Droom-slapen.nl kan echter niet instaan voor de juistheid daarvan. Droom-slapen.nl is niet gebonden aan bestellingen welke zijn geplaatst op basis van op de website voorkomende onjuiste informatie. b. Bepaalde verwijzingen op de website kunnen verwijzen naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden. Droom-slapen.nl heeft daarover geen controle en aanvaardt terzake geen aansprakelijkheid ten gevolge van de door derde verstrekte informatie.

Overeenkomsten komen tot stand door de bevestiging door droom-slapen.nl van de geplaatste bestelling. Deze bevestiging volgt zo spoedig mogelijk op de ontvangst van het elektronische bestelformulier dat door de koper, overeenkomstig de bestelprocedure zoals vermeld op de website, is verstuurd. Door het tot stand komen van de overeenkomst gaat de betalingsverplichting voor de koper in. Door het versturen van het bestelformulier verklaart de koper kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden van droom-slapen.nl

Een overeenkomst tussen ons en de opdrachtgever wordt afgesloten in het Nederlands.


Prijzen

De op de website vermelde prijzen gelden uitsluitend voor de levering van artikelen die via de website aangekocht worden. De vermelde prijzen op de website en de totaalprijs in uw winkelwagen zijn inclusief BTW, en exclusief eventuele verzendkosten/bezorgkosten (Bij bestellingen onder € 35,- worden € 4.95,- verzendkosten berekend). Bedden, boxsprings en matrassen worden kosteloos bezorgd. Eventuele prijswijzigingen, type en/of drukfouten voorbehouden!

In sommige gevallen is sprake van aanbiedingsprijzen. Aanbiedingsprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig of zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. De aanbiedingen of prijsopgaven op deze internetsite dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële kopers tot het doen van een aanbod. Zij binden droom-slapen.nl op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald.


Levering

Vermelding van leveringstermijnen op de website, in aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten zijn indicatief, maar zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Overschrijding van een leveringstermijn brengt droom-slapen.nl niet in verzuim. droom-slapen.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van de overschrijding van een leveringstermijn.
.Indien het door de koper bestelde product niet voorradig is, en op korte termijn ook niet beschikbaar komt, stelt droom-slapen.nl de koper hiervan op de hoogte. Als er een verkeerde product is geleverd zal dit geretourneerd worden (indien deze op voorraad is). Indien deze niet meer op voorraad is zal droom-slapen.nl het aankoopbedrag terug storten.

Bezorging

De klant dient zijn adresgegevens op de bevestigings e-mail op juistheid te controleren. De klant is verplicht om eventuele onjuistheden uiterlijk 3 werkdagen voor de overeengekomen bezorgdatum door te geven aan droom-slapen.nl. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste adresgegevens op de bezorgbon zullen worden doorberekend aan de klant.

Bezorgingen vinden uitsluitend plaats in Nederland, België of Duitsland. Voor leveringen in,-. Droom-slapen.nl oordeelt over de wijze waarop de klant zijn bestelling bezorgd wordt. Bedden, Boxsprings en/of Matrassen die door droom-slapen.nl geleverd worden maar niet gemonteerd worden, worden door een extern transporteur geleverd, deze transporteurs leveren de goederen tot aan de drempel van de voordeur (OP DE BEGANE GROND) . Als wij de goederen via een transporteur leveren zullen wij dit altijd aan U kenbaar maken.

Droom-slapen.nl bezorgt bestellingen op de met de klant overeengekomen bezorgdag gedurende een vooraf via de mail afgesproken tijdsindicatie. Bezorging vindt plaats op het door de klant opgegeven adres. Kleingoed als dekbedden, kussens, toppers, hoeslakens en moltons e.d. worden door een pakketdienst thuis bij de klant bezorgd.

Indien de klant op het met droom-slapen.nl overeengekomen tijdstip niet op het opgegeven bezorgadres aanwezig is, is slapen.nl gemachtigd om de klant voor een volgende levering, door droom-slapen.nl -bezorgdienst, bezorgkosten in rekening te brengen.

De klant dient voor bezorging de entree/doorgang van de woning vrij te maken van obstakels, om zo beschadigingen aan het artikel en/of de klant zijn eigendommen te voorkomen.

Door middel van ondertekening van de bezorgbon tekent de klant voor een correcte en volledige aflevering. Indien de klant zijn bestelling bezorgd wordt door een pakketdienst tekent de koper voor ontvangst van zijn bestelling de vrachtbrief van de pakketdienst.


Betaling

Betaling door de koper CONTANTE of IDEAL betaling
. Bij slaapkamerartikelen van de gevoerde merken vraagt droom-slapen.nl geen aanbetaling. Het aankoopbedrag kan bij aflevering worden voldaan contante betaling. Droom-slapen.nl is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering van de betaalopdracht.

Wanneer de internetorder, telefonische order of emailorder bij droom-slapen.nl binnen is gaan wij over tot bestelling van de door u bestelde artikelen.

Indien de koper niet tijdig betaalt, is deze in verzuim zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De koper is in dat geval vanaf de vervaldag de wettelijke rente aan droom-slapen.nl verschuldigd. Bij niet tijdige betaling is de koper bovendien verplicht tot vergoeding van de door droom-slapen.nl gemaakte redelijke kosten voor invordering (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), waaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

Bij een niet tijdige betaling door de koper is droom-slapen.nl van rechtswege en zonder verplichting tot schadevergoeding ontheven van haar verplichting tot nakoming van de afgesloten overeenkomst en levering van door de koper bestelde artikelen.

De eigendom van door droom-slapen.nl reeds voor ontvangst van betaling aan de koper geleverde artikelen gaat pas op de koper over indien de koper al hetgeen hij uit hoofde van de koopovereenkomst aan droom-slapen.nl is verschuldigd, aan droom-slapen.nl heeft voldaan. Het risico terzake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de koper op het moment van aflevering.


Garanties

Droom-slapen.nl garandeert dat de door droom-slapen.nl geleverde artikelen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid mogen worden verwacht. Mocht het door u gekochte product bij aankomst gebreken vertonen, meldt dit dan alstublieft direct per e-mail of telefoon. Wij zullen het product dan zo spoedig mogelijk vervangen dan wel repareren.

Garantie geldt enkel en alleen bij fabricatie fouten deze dient u binnen 3 dagen na levering bij ons schriftelijk te melden, bij matrassen (tegen kuilingen) krijg je 1 jaar garantie en bij de motoren van de elektrische boxspring krijg je 2 jaar garantie. Alle vervormingen of beschadiging die het gevolg zijn van foutief gebruik, opzettelijke beschadiging, blootstelling aan abnormale vochtigheid of warmte, schimmels, andere menselijke of dierlijke oorsprong, slijtage, verkleuring of gebruik op een niet aangepaste of slecht geplaatste bodem vallen niet onder deze garantie. Bij boxsprings, matrassen en toppers is enkel het aankoopbewijs van toepassing.

Het feit dat het product wordt hersteld of vervangen, wijzigt de duur van de garantieperiode niet. De garantieperiode heeft als begindatum altijd de oorspronkelijke factuurdatum. Na herstelling of vervaging van het product wordt de garantieperiode niet automatisch verlengd.

Indien de verkoper het gebrek niet kan herstellen, dan mag zij het product vervangen door hetzelfde product of, indien deze uit de collectie is dan wel niet meer leverbaar is, door een gelijkwaardige product. 

Annuleringen:

Mocht je je aankoop willen annuleren, dan willen wij je graag op wijzen dat dit enkel mogelijk binnen drie dagen na aankoop. Na deze dagen zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Deze bedragen 30% van het orderbedrag. Wanneer je reeds bent geinformeerd dat de levering plaats kan vinden, bedragen de annuleringskosten %50  van het orderbedrag. Eventuele gratis producten (zoals hoofdkussens en dekbedden) die je bij je aankoop hebt ontvangen zullen in mindering worden gebracht

Met wie zullen wij geen zaken doen.

Wanbetalers, klanten die zelf schade aanbrengen op een product, klanten die producten defect terug sturen of steeds weer stellen 'hun pakketje niet hebben gehad', daar zullen wij geen zaken mee doen.

Verder is er nog de 'zwarte lijst'. Op het moment dat Droom Slapen een bepaalde lijst van klanten bij gaat houden, die niet of alleen onder bepaalde voorwaarden kunnen bestellen, moet er voor het creëren en bijhouden van die lijst aan voorwaarden voldaan worden.


Ontbinding en retournering

a. De koper heeft gedurende 14 dagen na ontvangst van het artikel het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen. Deze periode moet u echter niet verwarren met een ‘op proef-periode’. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u samengestelde producten of speciaal voor u op maat bestelde producten (dit geldt voor alle bedden, boxsprings, matrassen en lattenbodems). Alle annuleringen dienen schriftelijk aan droom-slapen.nl te worden doorgegeven. U dient in uw schriftelijke annulering in ieder geval uw volledige naam, telefoon- en ordernummer te vermelden. Ingeval van ontbinding dient het artikel onmiddellijk en verantwoord (dat wil zeggen: met zo min mogelijk risico op beschadiging) aan droom-slapen.nl te worden geretourneerd. Als de koper zijn bestelling van op maat bestelde artikelen zoals bedden, boxsprings, matrassen en lattenbodems wenst te annuleren tijdens de bestelperiode, ofwel voordat de goederen geleverd zijn, rekenen wij hiervoor 30% annuleringskosten (Volgens de CBW voorwaarden).
b. De kosten voor het retourneren van de bestelling dienen te worden voldaan door de koper. Indien de bestelling door de droom-slapen.nl bezorgdienst wordt opgehaald worden deze kosten in mindering gebracht op het te restitueren door de koper betaalde aankoopbedrag (retourkosten € 69.95). Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan droom-slapen.nl zijn voor verantwoording en rekening van de klant.
c. Nadat de koper een beroep heeft gedaan op de ontbinding en de bestelling retour is ontvangen en deze voldoet aan de genoemde voorwaarden van lid. 8.2, zal droom-slapen.nl binnen 14 dagen het aan de koper verschuldigde bedrag restitueren. Restitutie geschiedt op de door de koper opgegeven bank- of girorekening.
Garantie en reparatie 

De kosten van reparatie resp. vervanging, komen volledig voor rekening van de ondernemer (binnen de garantie termijn). We verrekenen wel €25 voorrijkosten. 
Stuur ons een e-mail met de omschrijving van je klacht en voeg foto’s toe. Vermeld in je mail ook je bestelnummer. Als wij je klacht erkennen zullen wij het artikel indien mogelijk laten repareren. Wanneer dit niet mogelijk is zullen wij het artikel vervangen.

Er geldt geen garantie in de volgende omstandigheden:
a. Ten aanzien van normale slijtage.
b. Indien de originele aankoopfactuur niet kan worden overgelegd, of deze is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt.
c. Bij onoordeelkundig gebruik.
d. Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid.
e. Bij van buitenaf komend onheil (.: blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, etc.).
f. Indien anderen dan droom-slapen.nl, zonder voorafgaande toestemming van droom-slapen.nl, herstel- of andere werkzaamheden aan het artikel hebben uitgevoerd.

De koper is verplicht met bekwame spoed na levering van de bestelde artikelen te onderzoeken of droom-slapen.nl de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden droom-slapen.nl terstond, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen na levering, schriftelijk in kennis te stellen van de eventuele geconstateerde gebreken. Indien dit niet gebeurt, wordt droom-slapen.nl geacht aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te hebben voldaan.

Overmacht

In geval van overmacht is droom-slapen.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.


Privacy Statement


Uw privacy is een serieuze zaak. Zeker op internet, waar niet altijd even duidelijk is wat wel en niet over u bekend is of wordt.

Omdat wij u (in meerdere of mindere mate) vragen om persoonlijke gegevens, vinden wij het belangrijk te laten weten wat er met die informatie gebeurt.

Droom-slapen.nl respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven.

Alle informatie die u aan droom-slapen.nl verstrekt, wordt strikt vertrouwelijk behandeld en op geen enkele manier aan derden beschikbaar gesteld.

Alle gegevens die u ons doorgeeft, worden door ons opgeslagen en in eigen verband gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering voor verkoop à contant,

zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen, tenzij u tegen het toesturen daarvan bezwaar hebt gemaakt.

Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om winkelen via www.droom-slapen.nl zo aangenaam mogelijk te maken. Daarom slaan wij uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u producten aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.


Persoonsgegevens zullen door droom-slapen.nl niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan droom-slapen.nl, behoudens indien hiervoor expliciete toestemming is gegeven door de koper of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.


Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd. Een dergelijk verzoek kan de koper via e-mail indienen.


Cookies zijn kleine (tijdelijke) tekstbestanden die bedoeld zijn voor uw computer. Droom-slapen.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Deze cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Bij droom-slapen.nl maken we gebruik van twee typen cookies. Functionele, analyserende en marketing cookies. Functionele cookies zorgen ervoor bijvoorbeeld voor dat u kunt inloggen met eigen inloggegevens. Analyserende cookies zorgen dat we de webshop beter maken, denk hierbij aan Google Analytics.
Post adres: Tolhuis 3128 6537NC Nijmegen dit is geen bezoek adres of showroom
telefoon nummer: 0621337717
btw nummer: 075825302b01


Klachten en Reparaties

Droom-slapen.nl streeft naar een volledige tevredenheid van haar klanten. Mocht er onverhoopt toch iets niet helemaal goed zijn gegaan of niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan de koper zijn klacht telefonisch of per e-mail melden of per post opsturen naar ons postadres. Indien de koper na ingebruikname bij een defect droom-slapen.nl wil vragen om herstel van het artikel bepaalt droom-slapen.nl op welke wijze dit geschiedt.


De koper kan voor een verzoek om herstel van beschadigde artikelen contact opnemen met droom-slapen.nl. Herstel geschiedt door middel van een monteurbezoek van onze servicedienst, of, nadat het artikel opgehaald is door de droom-slapen.nl bezorgdienst.

E-mail: info@droom-slapen.nl
Kvk: 70621292

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Alle bedragen zijn inclusief BTW -

Momenteel zijn er 3 personen aan het shoppen